Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Cẩm cù Chelsea 350,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Rosarioae 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Davidcumingii 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Mindorensis orange 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Hoya rubida 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Hanhiae dark pink 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Ds70 150,000đ 1/Chậu
Cẩm cù ilagiorum 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Crassicaulis - cây giống 50,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Macrophylla Variegata 650,000đ 1/Chậu