Lan Trầm

Sản Phẩm Giá Số lượng
Trầm đài giống hoa tím cánh bầu 300,000đ 5/Chậu
Trầm cửu long giống gieo hạt 50,000đ 1/Chậu
Trầm rồng đỏ cây trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Trầm hàng Đài 990 300,000đ 1/Chậu
Trầm lai hàng Thái. Hàng đã thuần 200,000đ 1/Chậu
Trầm trắng đài loan cây trưởng thành 200,000đ 1/Chậu