Lan Kiếm

Sản Phẩmsắp xếp giảm dần Giá Số lượng
Kiếm Rừng Việt Nam hoa thơm nhẹ 1,000,000đ 1/Chậu
Lan kiếm Bicolor Kontum 120,000đ 1/Chậu
Lan kiếm Taiwan Gold vàng đài loan 180,000đ 1/Chậu
Lan kiếm xanh thái 500,000đ 1/Chậu