Lan Giả Hạc

Sản Phẩm Giá Số lượng
Lan giả hạc cánh trắng họng tím thái lan 200,000đ 1/Chậu
Giả hạc trắng thái giống 200,000đ 5/Chậu
Giả hạc Hòn Hèo – Nha Trang giống 350,000đ 10/Chậu
Giả hạc Dakglei giống 350,000đ 10/Chậu