Phong Lan

Sản Phẩm Giá Số lượng
Lan Hoàng Hậu cây giống 250,000đ 10/Chậu
Lan Nghinh Xuân Thái size trung 130,000đ 1/Chậu
Lan lọng xòe vàng 100,000đ 1/Chậu
Lan thiên nga cây trưởng thành 110,000đ 1/Chậu
Lan Nginh Xuân giống 250,000đ 10/Chậu